Prof. Dr. Mahmut Kaya (1945)

Yayınlar

Kitaplar

 1. İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul 1983.
 2. Kindî, Felsefî Risâleler (çeviri ve inceleme), İstanbul 2002.
 3. İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, İstanbul 2003.

Makaleleer

 1. "Aristoteles'in Ahlâk ve Siyâset Felsefesinin İslâm Dünyasına Yansıması", Felsefe Arkivi, sayı 22-23, İstanbul 1981, s. 207-243.
 2. "İbn Sînâ Felsefesinde Mutluluk Kavramı", Uluslar arası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler, Ankara 1983, s. 495-500.
 3. "Mâhiyet ve Varlık Konusunda İbn Rüşd'ün İbn Sînâ'yı Eleştirmesi", İbn Sînâ Armağanı, Ankara 1984, s. 453-459.
 4. "Muhtâru'l-hikem ve mehâsinü'l kelîm'de Aristoteles'e İsnad Edilen Hikmetli Sözler ve Bunların Kaynakları", Felsefe Arkivi, sayı 26, İstanbul 1987, s.247-296.
 5. "Ünlü Hekim-Filozof Ebû Bekir er-Râzî ve Hekimlik Ahlâkı ile İlgili Bir Risâlesi", Felsefe Arkivi, sayı 26, İstanbul 1987, s.227-246.
 6. "La Formation De La Pensee İslamique et La Logique D'Aristote", Individu et Societe, İstanbul-Paris-Rome-Trieste 1988, p. 173-178.
 7. "İbn Kemal'in Düşünce Tarihimizdeki Yeri ve Varlık Anlayışı", Sosyoloji Dergisi, 3. dizi-sayı 1, İstanbul 1989, s.323-329.
 8. "XVIII. Yüzyılda Grekçeden Yapılan Tercümeler ve Es'ad Efendi'nin Fizika Tercümesi Üzerine Bazı Tesbitler", Felsefe Arkivi, sayı 28, İstanbul 1991, s.183-192.
 9. "Some Findings on Translations Made in The 18th Century From Greek and Es'ad Efendi's Translation of The Physica", Transfer of Modern Science & Technology to The Muslim World, İstanbul 1992, s. 385-392.
 10. "Peripatetik Felsefede İnsan Aklının Fa'âl Akılla Olan İlişkisi ve İbn Rüşd'ün Probleme Farklı Yaklaşımı", Felsefe Arkivi, sayı 29, İstanbul 1994, s. 21-28.
 11. "İslâm'ın Evrenselliği Üzerine", Ebedî Risâlet I, İzmir 1993, s. 301-310.
 12. "Çağlar-üstü Bir Değer Olarak Ahlâk", İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, III/3, İstanbul 1995, s. 123-128.
 13. "Felsefenin İslâm Dünyasındaki Serüveni I-II", İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul 1995, II/3, s.9-14; III/2, s. 25-42.
 14. "Osmanlı Medreselerinde Felsefe-Kelam Münasebetleri", İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar II, İstanbul 1999, s.150-162.
 15. "Ebu Bekir er-Razi ile Ebu Hatim er-Razi Arasında Geçen Tratışma", İslam Tetkikleri Dergisi, İstanbul 1995, s.51-76.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

 1. Hakan Poyraz, Düşünce Tarihinde Metafizik Disiplininin Gelişimi ve Türk-İslam Felsefesindeki Yeri, İstanbul 1987.
 2. Mehmet Karataş, Aristoteles ve Meşşai Filozofların Tanrı Anlayışlarının Karşılaştırılması, İstanbul 1989.
 3. Recep Güder, Eflatun'la İbn Sîna'ın Ruh Görüşlerinin Karşılaştırması, İstanbul 1989.
 4. Sadık Türker, Fârâbî'de Dil ve Mantık İlişkisi, İstanbul 1997.
 5. Şadiye Şan, Felsefe ve Tasavvufta Fenâ-Bekâ Kavramları, İstanbul 1999.

Doktora

 1. Kazım Sarıkava, Yanyalı Es'ad Efendi ve Felsefe Çalışmaları, İstanbul 1992.
 2. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd ve Felsefesi, İstanbul 1993.
 3. Gülnihal Küken, İbn Rüşd St. Thomas Felsefelerinin Karşılaştırılması, İstanbul 1994.
 4. Harun Anay, Celaleddin Devvâni Hayatı Eserleri ve Felsefesi, İstanbul 1994.
 5. Fatih Toktaş, Meşşâî Felsefenin Eleştirisi, Samsun 2002.

Çalışma Alanları

İslâm Felsefesi, Kelam, Tasavvuf, Bilim Tarihi

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Artova 1945 Göreve Başlama Tarihi: 01.01.1977 Lisans Eğitimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Doktora Eğitimi: 1973-1979 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Doktora Tez Konusu: İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi Yardımcı Doçentlik: 1982 Doçentlik: 1986 Profesörlük: 1992 İdari Görevleri: Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü